• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

Kinh nghiệm quý khi đi du lịch Hạ long , Cát Bà , Sapa

  • Thread starter greenlotustravel
  • Ngày gửi
G

greenlotustravel

Guest
[FONT=&quot]KINH NGHI[/FONT]Ệ[FONT=&quot]M KHI ĐI DU L[/FONT]Ị[FONT=&quot]CH H[/FONT]Ạ[FONT=&quot] LONG – SAPA[/FONT]​

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]H[/FONT][FONT=&quot] LONG :[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]Đi khi nào? [/FONT]

[FONT=&quot]V[/FONT]ị[FONT=&quot]nh H[/FONT]ạ[FONT=&quot] Long n[/FONT]ằ[FONT=&quot]m [/FONT]ở[FONT=&quot] mi[/FONT]ề[FONT=&quot]n B[/FONT]ắ[FONT=&quot]c Vi[/FONT]ệ[FONT=&quot]t Nam, có 4 mùa xuân, h[/FONT]ạ[FONT=&quot], thu, đông rõ r[/FONT]ệ[FONT=&quot]t. H[/FONT]ầ[FONT=&quot]u nh[/FONT]ư[FONT=&quot] vào b[/FONT]ấ[FONT=&quot]t c[/FONT]ứ[FONT=&quot] th[/FONT]ờ[FONT=&quot]i gian nào quanh năm cũng có th[/FONT]ể[FONT=&quot] du l[/FONT]ị[FONT=&quot]ch đ[/FONT]ế[FONT=&quot]n v[/FONT]ị[FONT=&quot]nh H[/FONT]ạ[FONT=&quot] Long, trong đó t[/FONT]ố[FONT=&quot]t nh[/FONT]ấ[FONT=&quot]t s[/FONT]ẽ[FONT=&quot] là vào kho[/FONT]ả[FONT=&quot]ng t[/FONT]ừ[FONT=&quot] tháng 4 đ[/FONT]ế[FONT=&quot]n tháng 10. Th[/FONT]ờ[FONT=&quot]i ti[/FONT]ế[FONT=&quot]t vào nh[/FONT]ữ[FONT=&quot]ng tháng này khá mát m[/FONT]ẻ[FONT=&quot] và d[/FONT]ễ[FONT=&quot] ch[/FONT]ị[FONT=&quot]u.[/FONT]

[FONT=&quot]M[/FONT]ặ[FONT=&quot]c dù nh[/FONT]ư[FONT=&quot] th[/FONT]ế[FONT=&quot] nh[/FONT]ư[FONT=&quot]ng b[/FONT]ạ[FONT=&quot]n cũng có th[/FONT]ể[FONT=&quot] đ[/FONT]ế[FONT=&quot]n đây vào nh[/FONT]ữ[FONT=&quot]ng tháng mùa đông 12, 1 và tháng 2. Th[/FONT]ờ[FONT=&quot]i ti[/FONT]ế[FONT=&quot]t có th[/FONT]ể[FONT=&quot] h[/FONT]ơ[FONT=&quot]i l[/FONT]ạ[FONT=&quot]nh và mây mù, th[/FONT]ỉ[FONT=&quot]nh th[/FONT]ỏ[FONT=&quot]ang có m[/FONT]ư[FONT=&quot]a l[/FONT]ấ[FONT=&quot]t ph[/FONT]ấ[FONT=&quot]t. Còn vào mùa hè tuy có r[/FONT]ấ[FONT=&quot]t nhi[/FONT]ề[FONT=&quot]u du khách đ[/FONT]ế[FONT=&quot]n đây ngh[/FONT]ỉ[FONT=&quot] ng[/FONT]ơ[FONT=&quot]i và tham quan, nh[/FONT]ư[FONT=&quot]ng đôi khi [/FONT]ở[FONT=&quot] n[/FONT]ơ[FONT=&quot]i này đông ng[/FONT]ườ[FONT=&quot]i s[/FONT]ẽ[FONT=&quot] thú v[/FONT]ị[FONT=&quot] h[/FONT]ơ[FONT=&quot]n là v[/FONT]ắ[FONT=&quot]ng v[/FONT]ẻ[FONT=&quot]. Tuy nhiên trong su[/FONT]ố[FONT=&quot]t nh[/FONT]ữ[FONT=&quot]ng tháng mùa hè t[/FONT]ừ[FONT=&quot] tháng 5 đ[/FONT]ế[FONT=&quot]n tháng 10, nhi[/FONT]ệ[FONT=&quot]t đ[/FONT]ộ[FONT=&quot] tăng lên và b[/FONT]ạ[FONT=&quot]n có th[/FONT]ể[FONT=&quot] g[/FONT]ặ[FONT=&quot]p bão trong mùa m[/FONT]ư[FONT=&quot]a.[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]SAPA :[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]Sa Pa N[/FONT]ằ[FONT=&quot]m [/FONT]ở[FONT=&quot] đ[/FONT]ộ[FONT=&quot] cao trung bình 1500m – 1800m, nên khí h[/FONT]ậ[FONT=&quot]u Sa Pa ít nhi[/FONT]ề[FONT=&quot]u l[/FONT]ạ[FONT=&quot]i mang s[/FONT]ắ[FONT=&quot]c thái c[/FONT]ủ[FONT=&quot]a x[/FONT]ứ[FONT=&quot] ôn đ[/FONT]ớ[FONT=&quot]i, v[/FONT]ớ[FONT=&quot]i nhi[/FONT]ệ[FONT=&quot]t đ[/FONT]ộ[FONT=&quot] trung bình 15-18°C. Mùa m[/FONT]ư[FONT=&quot]a th[/FONT]ườ[FONT=&quot]ng kéo dài t[/FONT]ừ[FONT=&quot] tháng 5 đ[/FONT]ế[FONT=&quot]n cu[/FONT]ố[FONT=&quot]i tháng 8. Đ[/FONT]ỉ[FONT=&quot]nh đi[/FONT]ể[FONT=&quot]m m[/FONT]ư[FONT=&quot]a nhi[/FONT]ề[FONT=&quot]u nh[/FONT]ấ[FONT=&quot]t đó là vào tháng 7 – 8.[/FONT]

[FONT=&quot]Vì v[/FONT]ậ[FONT=&quot]y th[/FONT]ờ[FONT=&quot]i đi[/FONT]ể[FONT=&quot]m t[/FONT]ố[FONT=&quot]t nh[/FONT]ấ[FONT=&quot]t đ[/FONT]ể[FONT=&quot] du khách đ[/FONT]ế[FONT=&quot]n đây du l[/FONT]ị[FONT=&quot]ch là t[/FONT]ừ[FONT=&quot] tháng 9 đ[/FONT]ế[FONT=&quot]n tháng 11 ho[/FONT]ặ[FONT=&quot]c t[/FONT]ừ[FONT=&quot] tháng 3 đ[/FONT]ế[FONT=&quot]n 5. Vào th[/FONT]ờ[FONT=&quot]i đi[/FONT]ể[FONT=&quot]m này th[/FONT]ờ[FONT=&quot]i ti[/FONT]ế[FONT=&quot]t khá [/FONT]ổ[FONT=&quot]n đ[/FONT]ị[FONT=&quot]nh, ngày n[/FONT]ắ[FONT=&quot]ng khô, đêm l[/FONT]ạ[FONT=&quot]nh. Vào tháng 4 – 5, Sapa tràn ng[/FONT]ậ[FONT=&quot]p trong s[/FONT]ắ[FONT=&quot]c hoa đua n[/FONT]ở[FONT=&quot] và nh[/FONT]ữ[FONT=&quot]ng cánh đ[/FONT]ồ[FONT=&quot]ng xanh m[/FONT]ướ[FONT=&quot]t.[/FONT]

[FONT=&quot]Vào mùa đông kh[/FONT]ỏ[FONT=&quot]ang t[/FONT]ừ[FONT=&quot] tháng 12 đ[/FONT]ế[FONT=&quot]n tháng 2 tr[/FONT]ờ[FONT=&quot]i tr[/FONT]ở[FONT=&quot] nên r[/FONT]ấ[FONT=&quot]t l[/FONT]ạ[FONT=&quot]nh, nh[/FONT]ấ[FONT=&quot]t là [/FONT]ở[FONT=&quot] phía đông b[/FONT]ắ[FONT=&quot]c khi v[/FONT]ề[FONT=&quot] đêm. Nh[/FONT]ư[FONT=&quot]ng bù l[/FONT]ạ[FONT=&quot]i du khách s[/FONT]ẽ[FONT=&quot] đ[/FONT]ượ[FONT=&quot]c ng[/FONT]ắ[FONT=&quot]m c[/FONT]ả[FONT=&quot]nh bình minh trên thung lũng cao vào bu[/FONT]ổ[FONT=&quot]i sáng s[/FONT]ớ[FONT=&quot]m. Và đ[/FONT]ặ[FONT=&quot]c bi[/FONT]ệ[FONT=&quot]t trong nh[/FONT]ữ[FONT=&quot]ng năm g[/FONT]ầ[FONT=&quot]n đây trên Sapa th[/FONT]ườ[FONT=&quot]ng xu[/FONT]ấ[FONT=&quot]t hi[/FONT]ệ[FONT=&quot]n băng tuy[/FONT]ế[FONT=&quot]t và th[/FONT]ỉ[FONT=&quot]nh tho[/FONT]ả[FONT=&quot]ng có tuy[/FONT]ế[FONT=&quot]t r[/FONT]ơ[FONT=&quot]i. N[/FONT]ế[FONT=&quot]u đên đây trong d[/FONT]ị[FONT=&quot]p này ch[/FONT]ắ[FONT=&quot]c ch[/FONT]ắ[FONT=&quot]n du khách s[/FONT]ẽ[FONT=&quot] đ[/FONT]ượ[FONT=&quot]c ch[/FONT]ứ[FONT=&quot]ng ki[/FONT]ế[FONT=&quot]n c[/FONT]ả[FONT=&quot]nh t[/FONT]ượ[FONT=&quot]ng khá lãng m[/FONT]ạ[FONT=&quot]n này. Tuy nhiên cũng chính vì v[/FONT]ậ[FONT=&quot]y mà có r[/FONT]ấ[FONT=&quot]t nhi[/FONT]ề[FONT=&quot]u di khách đ[/FONT]ế[FONT=&quot]n đây n[/FONT]ế[FONT=&quot]u b[/FONT]ạ[FONT=&quot]n không thích [/FONT]ồ[FONT=&quot]n ào, đông đúc thì không nên đi du l[/FONT]ị[FONT=&quot]ch Sapa vào th[/FONT]ờ[FONT=&quot]i đi[/FONT]ể[FONT=&quot]m này[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]M[/FONT]ọ[FONT=&quot]i thông tin chi ti[/FONT]ế[FONT=&quot]t quý khách vui lòng liên h[/FONT]ệ[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]TIEN DAT TOURISM CO .,LTD - GREENLOTUSTRAVEL [/FONT][FONT=&quot]

Office: No 6 Đinh Ngang . Hoan Kiem . Hanoi . Vietnam

Tel : ( 84 - 4) 39 349 741

Fax: ( 84 - 4) 39 349 393

Hotline: 0974.468 .391/ 0912. 248.197

Yahoo/Skype : greenlotustravel

Emai: info@greenlotustravel.com

Website: http://www.greenlotustravel.com ,

Or http://www.dulichbatdongsan.com , http://[FONT=&quot]www.dulichvinhhalong.net[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]CHÙM TOUR H[/FONT][FONT=&quot] LONG Đ[/FONT]ƯỢ[FONT=&quot]C YÊU THÍCH [/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - V[FONT=&quot]ị[/FONT]nh H[FONT=&quot]ạ[/FONT] long - Cát Bà ( 2 Ngày / 1Đêm) [/FONT]

[FONT=&quot]Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - H[FONT=&quot]ạ[/FONT] Long - Tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n Châu ( 2 Ngày /1 Đêm [/FONT]

[FONT=&quot]H[FONT=&quot]ạ[/FONT] Long ( 2 Ngày /1 Đêm ) Ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] trên tàu[/FONT]

[FONT=&quot]Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - H[FONT=&quot]ạ[/FONT] Long - Cát Bà - Tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n Châu ( 3 Ngày/2 Đêm )[/FONT]

[FONT=&quot]Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - H[FONT=&quot]ạ[/FONT] Long - Cát Bà ( 3 Ngày /2 Đêm)[/FONT]

[FONT=&quot]Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - H[FONT=&quot]ạ[/FONT] long - Cát Bà - V[FONT=&quot]ị[/FONT]nh Lan H[FONT=&quot]ạ[/FONT] ( 4 Ngày/ 3 Đêm)[/FONT]

[FONT=&quot]Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - H[FONT=&quot]ạ[/FONT] Long - Tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n Châu - Chùa H[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng - Hoa L[FONT=&quot]ư[/FONT] Tam C[FONT=&quot]ố[/FONT]c ( 6 Ngày /5 Đêm)[/FONT]

[FONT=&quot]Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - H[FONT=&quot]ạ[/FONT] Long - Tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n Châu - Cát Bà ( 4 Ngày / 3 Đêm)[/FONT]

[FONT=&quot]Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i- Thi[FONT=&quot]ề[/FONT]n Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n Trúc Lâm Yên T[FONT=&quot]ử[/FONT] - H[FONT=&quot]ạ[/FONT] long - Tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n Châu ( 2 Ngày/ 1 Đêm )[/FONT]

[FONT=&quot]Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Yên T[FONT=&quot]ử[/FONT] - H[FONT=&quot]ạ[/FONT] Long - Sapa (5 Ngày /4 Đêm )[/FONT]

[FONT=&quot]Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - H[FONT=&quot]ạ[/FONT] Long - Móng Cái - Trà C[FONT=&quot]ổ[/FONT] ( 4 Ngày 3 Đêm) [/FONT]

[FONT=&quot]Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - H[FONT=&quot]ạ[/FONT] Long - Sapa - Hàm R[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng ( 6 Ngày / 5 Đêm) [/FONT]

[FONT=&quot]Sài Gòn - Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - H[FONT=&quot]ạ[/FONT] Long - Tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n Châu ( 4 Ngày /3 Đêm )[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]CHÙM TOUR SAPA - M[/FONT][FONT=&quot]NG M[/FONT]Ơ[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]Tour Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Sapa - Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i ( 3 Đêm / 2 Ngày )[/FONT]

[FONT=&quot]Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Sapa - lào Cai - Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i ( 4 Đêm / 3 Ngày ) [/FONT]

[FONT=&quot]Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Sapa - B[FONT=&quot]ắ[/FONT]c Hà ( 3 Đêm / 2 Ngày )[/FONT]

[FONT=&quot]Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Sapa - Ch[FONT=&quot]ợ[/FONT] B[FONT=&quot]ắ[/FONT]c Hà ( 4 Đ / 3 N )[/FONT]

[FONT=&quot]Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Sapa - Hà Kh[FONT=&quot]ẩ[/FONT]u ( 3 Đêm / 2 ngày )[/FONT]

[FONT=&quot]Tour Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Sapa - Hà Kh[FONT=&quot]ẩ[/FONT]u ( 4 Đ / 3 N )[/FONT]

[FONT=&quot]Tour chinh ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c Fanxipan ( 4 Đêm / 3 Ngày )[/FONT]

[FONT=&quot]Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - H[FONT=&quot]ạ[/FONT] Long - Cát Bà - Sapa ( 5 Ngày /4 đêm)[/FONT]

[FONT=&quot]Tour Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - H[FONT=&quot]ạ[/FONT] Long - Sapa ( 6 Ngày / 5 Đêm )[/FONT]

[FONT=&quot]Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Sapa - Pansipan ( 5 Đêm/ 4 Ngày )[/FONT]
 
Top